Drukuj

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Nr 12/2016
Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej 
w Radomiu z dn. 19 sierpnia 2016

 

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
Tekst ujednolicony: stan na dzień 1 września 2016r.

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

Zbiory Biblioteki udostępniane są:

 • w Wydziale Udostępniania Zbiorów
 • w Wydziale Zbiorów Specjalnych

§ 3

Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów względnie zamknąć poszczególne wydziały udostępnień na pewien okres.

II. Wydział Udostępniania Zbiorów. Wypożyczalnia

§ 4

1. Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczący się w uczelniach tego województwa:

 • nauczyciele,
 • pracownicy nauki,
 • studenci,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
 • uczniowie klas trzecich gimnazjum,
 • pozostałe osoby dorosłe.

§ 5

Prawo do korzystania z Wypożyczalni uzyskuje Czytelnik po zapisaniu się do Biblioteki. Przy zapisie należy przedłożyć:

 • nauczyciele, pracownicy nauki – dowód osobisty 
 • studenci – dowód osobisty i legitymację studencką
 • uczniowie – legitymację szkolną i dowód osobisty
 • pozostałe osoby – dowód osobisty.

§ 6

Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie. Za duplikat karty należy uiścić opłatę w wys. 5zł. 

§ 7

Czytelnik zobowiązany jest udostępnić dane osobowe i wypełnić Deklarację Czytelnika, która stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu udostępnień w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu.”

§ 8

Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych: adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki, telefonu, adresu e-mail.

§ 9

1. Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej potwierdzając wypożyczenie podpisem na rewersie, który otrzymuje po zwrocie książki.

2. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 10 woluminów przy pustym koncie a wypożyczyć:

 • nauczyciele - 10 egemplarzy książek,
 • pozostali Czytelnicy – 7 egemplarzy książek.

3. Zamówienia są realizowane w dniach otwarcia wypożyczalni w godz. 9.00 – 17.45, a w soboty w godz. 9.00 – 13.45 do 30 min. Zamówione książki oczekują na Czytelnika 3 dni.

4. Książki wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych. Osoby zainteresowane mogą osobiście, telefonicznie lub logując się na własne konto przed upływem terminu zwrotu książki przedłużyć okres jej wypożyczenia o kolejne 30 dni kalendarzowych, jeśli dany egzemplarz nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Czytelnika.  

5. Czytelnik może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. O dostępności  zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany dragą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowana książka oczekuje na Czytelnika 3 dni.

6. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń, która zostaje zdjęta po uregulowaniu należności,
 • opłatę w wys. 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu każdego woluminu
 • pisemne upomnienie,
 • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni.

7. Nauczyciele, pracownicy nauki, studenci, uczniowie mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia zbiorów Biblioteki o określone tytuły. Wnioski te będą realizowane w miarę możliwości finansowych Biblioteki i dostępności poszukiwanych tytułów na rynku.

§ 10

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada  materialnie za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.

2. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan każdej wypożyczanej i zwracanej książki. W przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

3. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik jest zobowiązany:

 • odkupić identyczny egzemplarz tego samego dzieła – to samo, ewentualnie nowsze wydanie lub
 • zapłacić jej aktualną wartość, jednak nie mniej niż 50 zł,
 • za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło a pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki,
 • w wypadkach, gdy nie jest możliwe odkupienie takiej samej książki, Czytelnik może odkupić inną z listy dostępnej w Wydziale Udostępniania Zbiorów.

§ 11

 Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.

III. Wydział Udostępniania Zbiorów. Czytelnia

§ 12

Z księgozbioru Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.  

§ 13

1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Czytelnik ma prawo jednorazowo zamówić 10 vol. lub 10 roczników czasopism. 

2. Wprowadza się usługę „wypożyczenia nocne”. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Czytelni każdego dnia 5 książek, na godzinę przed zamknięciem biblioteki do następnego dnia roboczego (dzień otwarcia biblioteki dla czytelników) do godz. 9.30. W filiach książki należy zwrócić do godz. 12.00.

3. Niezwrócenie książek w terminie wskazanym w pkt 2 skutkuje naliczeniem kary w wysokości 1 zł od każdej pozycji.

§ 14

Przetrzymanie dokumentu z księgozbioru Czytelni ponad termin określony w § 13 skutkuje następującymi konsekwencjami: 

 • nałożenie blokady na konto czytelnika w całej sieci Biblioteki
 • wysłanie pisemnego upomnienia
 • naliczenie kary za nieterminowy zwrot w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki.

 § 15

Biblioteka zastrzega sobie prawo zażądania kaucji zwrotnej od Czytelnika za wypożyczenie dokumentu z księgozbioru Czytelni.

§ 16

Dokumenty w Czytelni podaje wyłącznie bibliotekarz.

§ 17

Materiały biblioteczne należy powielać w punkcie ksero usytuowanym na terenie Biblioteki.   

§ 18

Udostępnianie dokumentów do skanowania lub kserowania odbywa się na odrębnych  zasadach i jest określone w cenniku opłat i usług.

§ 19

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z Jego winy uszkodzenia udostępnianych materiałów. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

§ 20

Osoby korzystające z czytelni obowiązuje:

 • troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi dokumentami m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu
 • zgłaszanie bibliotekarzowi dostrzeżonych wad i uszkodzeń dokumentów
 • zakaz korzystania z telefonów komórkowych
 • zachowanie ciszy.   

 IV. Wydział Zbiorów Specjalnych

§ 21

Z Wydziału Zbiory Specjalne mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 22

Użytkownik wypożycza dokumenty dostępne w Zbiorach Specjalnych potwierdzając wypożyczenie podpisem.     

§ 23

1. Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 4 dokumenty na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przed upływem terminu zwrotu można je prolongować osobiście lub telefonicznie na kolejne 30 dni.

2. Zamówione ksiązki oczekują na Czytelnika 1 dzień.

3. Czytelnik może zarezerwować dokument, który jest aktualnie wypożyczony. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowany dokument oczekuj na Czytelnika 3 dni.

§ 24

1. Kasety wideo i płyty DVD wypożyczane są bezpłatnie na ściśle określony czas:

 • filmy i lektury szkolne - na 3 dni
 • filmy edukacyjne, dokumentalne i seriale - na 7 dni

2. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych kaset i płyt DVD pociąga za sobą następujące konsekwencje: 

 • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń,
 • wniesienie opłaty 1 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu płyty DVD lub VHS,
 • pisemne upomnienie.

3. Kolekcja książek wydanych przed 1945 rokiem araz księgozbiór podręczny jest dostępny tylko w Czytelni.

4. Dokumenty elektroniczne udostępniane są w Centrum Internetowym.

§ 25

Poszanowanie zbiorów przez dbałość o ich stan jest obowiązkiem użytkownika, który ma prawo zwrócić uwagę bibliotekarzowi, że wypożyczony dokument jest zniszczony lub uszkodzony.   

§ 26

Za zgubienie lub zniszczenie dokumentu Użytkownik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł lub inny wskazany przez bibliotekarza. Wartość odkupionych materiałów nie może być mniejsza niż:

 • płyty CD: 25-70 zł
 • nuty: 30 zł
 • filmy VHS i DVD: 50-100 zł
 • książki: 50 zł.

V. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 27

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia bibliotek krajowych.

§ 28

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni Mędzybibliotecznej jest posiadanie karty bibliotecznej.

§ 29

Zamówienia na sprowadzenie z innych bibliotek książek można składać drogą:

 • elektroniczną - na specjalnym formularzu Rejestru Wypożyczeń Międzybibliotecznych
 • osobiście - w Bibliotece.

§ 30

Jednorazowo Czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły książek.

§ 31

Książki zamówione i sprowadzone z innej biblioteki będą udostępnione tylko do korzystania na miejscu w Czytelni.

§ 32

Okres wypożyczenia książek ustala bibliotekarz w porozumieniu z macierzystą biblioteką, z której pochodzi dana książka.

§ 33

Książka znajdująca się w zbiorach BP w Radomiu lub jej filiach nie może być sprowadzona z innej biblioteki.

§ 34

Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie Czytelnik.

§ 35

Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych pokrywa Biblioteka.

§ 36

Wypożyczenia międzybiblioteczne nie dotyczą zbiorów Biblioteki głównej w Radomiu i jej filii.

VI. Postanowienia końcowe

§ 37

Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować czasowe lub trwałe pozbawienie praw Czytelnika.

§ 38

Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw Czytelnika  przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

§ 39

Za wniesione opłaty na rzecz Biblioteki, wymienione w niniejszym regulaminie Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

§ 40

Wysokość opłat nałożonych przez Regulamin może ulec zmianie.  

§ 41

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia do dyrektora Biblioteki o umorzenie lub rozłożenie na raty naliczonych kar. 

§ 42

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Cennik opłat i usług obowiązujących w Bibliotece pedagogicznej w Radomiu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w RADOMIU
ul. Kościuszki 5a; 26-600 Radom
tel./fax 48 345 95 50;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 796-10-63-028; REGON: 000930868